Göktürk Kağanlığı

Göktürk Kağanlığı 552 yılında Bumin Kağan tarafından Orta Asya ve Çin sınırları içinde en büyük gücüne ulaşır. Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında Göktürklerden sıkça bahsedilir. Türk adının bugünkü şekliyle kullanıldığı ilk devlettir diyebiliriz.

Göktürk Devleti’nin halkı –Aşina-kabilesinin, Hun bakiyesinden kalan topluluklarına dayanır. Tarih içinde özellikle Çin Hanedanlığıyla yaptığı on yıllar süren mücadeleleri sonucunda giderek zayıflamış, yaklaşık 200 yıl varlığını sürdürdükten sonra yıkılmıştır. Göktürk Kağanlığı en güçlü döneminde doğu Sibirya’daki Yakut Türkleri ile batıda Ogur (Bulgar) Türkleri’nin bir kısmı dışındaki Türk asıllı bütün boyları kendi idaresinde birleştirmiştir.

 

Türk Devlet yönetimi geleneği içinde Bumin Kağan devletin doğu kanadını yönetirken, batı kanadını da kardeşi İstemi Yabgu yönetmiştir. Bumin Kağan‘dan sonra başa geçen Mukan Kağan, Göktürklerin en parlak dönemlerinden olarak bilinir. Onun devrinde Çin baskısı hafifletilmiş fazladan da Çin Devletine karşı belirgin bir üstünlük sağlanmıştır. Ayrıca Sasanilerle yapılan ittifak sonucu Akhun devleti haritadan silinmiştir. Daha sonra Bizanslılarla ortaklaşa hareket edilerek Sasaniler yenilgiye uğratılmıştır. Çinlilerin geleneksel diplomatik kıvraklıkları sonucu giderek zayıflayan Göktürk Kağanlığı önce doğu ve batı olmak üzere ikiye bölünmüş, 745 yılında artan Uygur saldırıları neticesinde tamamen ortadan kaldırılmışlardır.