Feodalite

FEODALİTE NEDİR?

Orta Çağ Avrupa’sında siyasal ve sosyal yapıya egemen olan yönetim şekline feodaliteadı verilmiştir. Feodalitenin hakim olduğu bir ülkede, devletçikler iç işlerinde bağımsız hareket eden küçük siyasal yapılardan oluşmaktadır. Bu yüzdende güçlü bir siyasal yapının olmayışı feodal devletlerin parçalanmasını kolaylaştırmıştır.

FEODALİTE’NİN OLUŞMASINDAKİ SEBEPLER NELERDİR?

Feodalitenin oluşmasında şu sebepler etkili oluştur.

 1. Kendilerini güçlü görmeyen halk, güçlü kişilerin etrafında toplanmaya başlamışlardır.
 2. Kavimler göçünden sonra Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla Avrupa’da otorite boşluğunun oluşmuştur.
 3. Toprak sahibi soylular, kendilerini krallıklardan korumak için şatolar ve kaleler yaptırmışlardır.

FEODALİTE’NİN ÜLKELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NELERDİR?

 1. Kralların yetkileri çok sayıda derebeyleri arasında paylaşılmıştır. Siyasal bütünlük kurulamamıştır.
 2. Halk birbirinden farklı haklara sahip soylu, rahip, burjuva ve köylü gibi sosyal sınıflara ayrılmıştır. Yönetimi elinde tutan soylular ve din adamları vergiden muaftırlar. Toplumun büyük kısmını oluşturan burjuvalarla köylülerin yönetimde söz hakkı yoktur.
 3. Derebeylikler emir altındaki topraklarda yaşayanlar üzerinde mutlak haklara sahiptirler.
 4. Her derebeyliklerde ayrı kurallar vardır, ekonomik faaliyetlerin sınırı derebeyleri tarafından belirlenmektedir.

FEODALİTE’NİN YIKILMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Feodalite zaman geçtikçe zayıflamaya ve yıkılmaya mahkum olmuştur. Feodalite’nin yıkılmasının sebepleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:

 1. Avrupa’da krallar sürekli ve düzenli ordular kurmaya başlamışlardır.
 2. Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlaması sonucunda, derebeylerinin şato ve kalelerinin yıkılması kolaylaşmıştır.
 3. Haçlı seferleri sonunda çoğu derebeyleri ülkelerine geri dönememişlerdir. Ülkesine dönebilen derebeyleri ise ordusunu ve ülkesindeki eski gücünü kaybetmiştir.
 4. Coğrafi keşiflerin yapılması ve ticaretin gelişmeye başlaması sonucunda, tarımsal faaliyetlere dayalı ekonomik sistem boyut değiştirmeye başlamış ve tarımsal faaliyetler gerilemiştir.